رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران (SHAA) - نقشه سایت