رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران (SHAA) - اصول اخلاقی انتشار مقاله