شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (SHAA) - واژه نامه اختصاصی