رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران (SHAA) - پرسش‌های متداول