رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران (SHAA) - اهداف و چشم انداز