دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تابستان 1398 
1. نقش حیاتی بلانک در آماده‌سازی نمونه‌ها

صفحه 5-10

نرجس بهزادی مقدم؛ جواد فیضی؛ پریسا سراوانی