دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، پاییز 1397 
9. میکروسکوپ‌های پروبی روبشی

صفحه 87-104

هادی بشرنواز؛ سید حسین کمالی


11. دانشگاه لرستان - آزمایشگاه مرکزی

صفحه 115-122

حسین حاتمی؛ کیانوش بارانی