دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، پاییز 1397 
8. میکروسکوپ‌های پروبی روبشی

صفحه 85-102

هادی بشرنواز؛ سید حسین کمالی