رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران (SHAA) - ورود کاربران