بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

  • خانی، حسین [1] شرکت آرمان آفرین آزما
  • خدام، فاطمه [1] گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
  • خسروی، مریم [1] کارشناس آزمایشگاه میکروسکوپی، آزمایشگاه مرکزی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.

د

ر

س

ش

ص

ط

  • طیبان، ادریس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

ع

غ

ف

ک

  • کیانی، غلامرضا [1] عضو هیات علمی-نانوفناوری-نانو الکترونیک- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
  • کردجزی، عارفه [1] کارشناس آزمایشگاه فرآوری مواد غذایی/موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  • کردجزی، عارفه [1] کارشناس آزمایشگاه فراوری موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
  • کریم زادقویدل، ایوب [1] عضو هیات علمی - گروه علوم مهندسی- دانشکده فنی و حرفه ای تبریز- دانشگاه فنی و حرفه ای
  • کمالی، سید حسین [1] شیمی-شیمی-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل-ایران

م

ن

ی